"BUDZYŃSCY" Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności „Budzyńscy” Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do wytłaczania folii mLLDPE „stretch” 3-warstwowej i wprowadzenie do oferty ekologicznej folii stretch mLLDPE z nowatorskim rozwiązaniem wzmocnienia krawędzi”.

Projekt firmy "BUDZYŃSCY" Sp. z o.o. polega na zakupie nowoczesnej (posiadającej znamiona innowacyjności) linii do wytłaczania folii LLDPE „stretch” 3-warstwowej (1szt.) i uruchomieniu przy pomocy linii, produkcji innowacyjnej na skalę świata folii stretch mLLDPE zawierającej żywice metalocenowe, której proces produkcji został opracowany w ramach samodzielnie przeprowadzonych prac B+R. Projekt zatem stanowi wsparcie wdrożenia (komercjalizację) prac badawczo – rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę.Zakres projektu obejmuje dokonanie wyboru dostawcy (wg. procedury konkurencyjności), zamówienie, dostawę i uruchomienie linii do wytłaczania folii LLDPE „stretch” 3-warstwowej. Jedynym produktem produkowanym na wskazanej linii produkcyjnej będzie ekologiczna folia stretch mLLDPE z nowatorskim rozwiązaniem wzmocnienia krawędzi która bazować będzie na liniowym polietylenie o małej gęstości modyfikowanym poprzez wprowadzenie do łańcucha polimerowego merów pochodzących od wyższych 1-poliolefin (np. oktenu) i wytwarzanego z udziałem katalizatorów metalocenowych (m- LLDPE). Projekt zakłada wzrost zatrudnienia o 2 stałe miejsca pracy (2 etaty).


CELE PROJEKTU

-zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie poprzez wzmocnienie jego aktywności inwestycyjnej
-poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dzięki realizacji inwestycji w środki trwałe, mającej na celu wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i ekoinnowacji
-komercjalizacja wyników prac B+R, w tym uruchomienie produkcji innowacyjnego produktu –ekologicznej folii stretch mLLDPE z nowatorskim rozwiązaniem wzmocnienia krawędzi, zawierającej liniowy polietylen o małej gęstości modyfikowany wyższymi poliolefinami w obecności katalizatorów metalocenowych oraz zwrot nakładów poniesionych na prace B+R
-dywersyfikacja oferty
-zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb odbiorców i rynku oraz likwidacja występujących barier rozwojowych
-wsparcie procesów wytwórczych realizowanych w firmie najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi.


PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

-wdrożenie nowoczesnych technologii wytwórczych
-nabycie parku maszynowego pozwalającego na zastosowanie technologii umożliwiającej zdywersyfikowanie oferty produktowej o wyrób, jaki jest oczekiwany przez rynek (w szczególności duże sieci handlowe)
-osiągnięcie odpowiedniego poziomu jakości wyrobów (efektywność ekonomiczna)
-zdywersyfikowanie oferty asortymentowej w celu pozyskania nowych segmentów rynku i zaspokojeniu potrzeb klientów
-dalsze usprawnianie procesów w przedsiębiorstwie – wdrażanie nowoczesnych technologii produkcyjnych
-kontynuacja strategii konkurencji cenowej poprzez zapewnienie efektywności kosztowej procesu produkcyjnego
-zwiększenie przychodów ze sprzedaży
-dbałość o aspekty prośrodowiskowe prowadzonej działalności
-dążenie do redukcji kosztów produkcji przy zachowaniu odpowiedniego poziomu jakości wyrobów (wdrażanie energooszczędnych, wysokowydajnych oraz zapewniających wymaganą precyzję technologii)


Wartość ogółem: 1 229 987,70 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 999 990,00 PLN
Wkład UE (EFRR): 489 995,10 PLN